Grupy Transformacji Życia.

Grupy Transformacji Życia.

Grupa Transformacji Życia (GTŻ) to prosty sposób na uwolnienie niezbędnych i ożywczych elementów u ludzi, którzy pragną, aby Jezus dokonał wewnętrznej przemiany ich życia. Jest to narzędzie wspierające duchowy wzrost w taki sposób, aby ludzie pragnęli podążać za Jezusem motywowani wewnętrznie, a nie pod wpływem zewnętrznego nacisku. GTŻ pomaga zwykłemu chrześcijaninowi osiągać niezwykłe rezultaty w pomnażaniu duchowych uczniów, którzy z kolei mogą mnożyć następnych.

Oto krótkie omówienie GTŻ:

 • GTŻ spotyka się raz w tygodniu przez około godzinę.
 • GTŻ składa się z dwóch lub trzech osób (dodanie czwartej osoby jest początkiem następnej grupy; pomnożenie grupy jest prawie natychmiastowe).
 • Grupy nie są mieszane; kobiety spotykają się z kobietami, a mężczyźni z mężczyznami.
 • GTŻ nie korzystają z żadnych programów nauczania, sylabusów, ani specjalnych treningów.
 • GTŻ nie posiada lidera.
 • GTŻ posiada tylko trzy cele:
 1. Wyznawanie grzechu na zasadzie wzajemnej odpowiedzialności.
 2. Grupowe i kilkakrotne czytanie Pisma Świętego w szerszym kontekście.
 3. Strategiczna, ciągła i konkretna modlitwa o dusze ludzi.

Grupa GTŻ cechuje się prostotą, ale posiada ogromną moc. Łączy w sobie zarówno wartości wspólnoty, jak i moc prowadzącą do wewnętrznej przemiany życia oraz pomnażania uczniów Jezusa.

 

KTO POWINIEN ZNALEŹĆ SIĘ W GTŻ?

 

Istnieją zaledwie dwa uwarunkowania, GTŻ lub ją założyć:

 1. Rozpaczliwa potrzeba Jezusa Chrystusa ( Ewangelia Łukasza 5:29-32).
 2. Wierność w realizowaniu zaleceń GTŻ ( 2 List do Tymoteusza 2:2).

Obydwa kryteria balansują się nawzajem, zapewniając realizację celów GTŻ: gojenie ran ludzi zranionych i zdrowie duchowe dla ludzi im pomagających. Zaniechanie chociażby jednej z tych zasad, opóźni lub nawet całkowicie zniszczy efektywność grupy.

 

CZYNIENIE I POMNAŻANIE WZRASTAJĄCYCH UCZNIÓW

GTŻ składa się z dwóch lub trzech osób tej samej płci, które spotykają się raz w tygodniu w celu wzajemnego zachęcania się do duchowego wzrostu i rozwoju. Grupa nie powinna posiadać więcej, niż trzech członków. W przypadku dojścia osoby czwartej, jeśli ta osoba okaże się wierna przyjętym i obowiązującym zasadom, GTŻ powinna podzielić się na dwie grupy dwuosobowe.

 

SIŁA DWÓCH LUB TRZECH

 

Biblia podaje kilka argumentów przemawiających za tym, że efektywność małej grupy jest dużo skuteczniejsza, niż grupy liczniejszej:

 1. Wspólnota Księga Kaznodziei Salomona4:9-12). Zmiana życia nie następuje w próżni, ale zachodzi ona w relacji z drugim człowiekiem. Już na samym początku Bóg powiedział, że niedobrze jest człowiekowi być samemu. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby się wzmacniać i wspierać (Przypowieści Salomona 27:27).
 2. Odpowiedzialność (1 List do Tymoteusza 5:19). Trudno byłoby o dokonanie czegokolwiek w naszym życiu bez istnienia choćby najmniejszego stopnia odpowiedzialności. Nowy Testament wymienia co najmniej dwadzieścia osiem nakazów zawierających zwrot „jeden drugiemu”. Nie ma żadnej wątpliwości, potrzebujemy siebie nawzajem, aby żyć życiem, do jakiego przeznaczył nas Jezus.
 3. Poufność (Ewangelia Mateusza 18:15-17). Dużo łatwiej jest zachować dyskrecję w grupie składającej się z dwóch lub trzech osób, niż w większej grupie , do której należy dziesięć lub dwanaście osób. Bóg specyficznie wyznaczył grupę dwu lub trzy osobową, jako najlepsze miejsce do wyznawania grzechu.
 4. Elastyczność (Ewangelia Mateusz 18:20). Dużo łatwiej jest skoordynować czas i miejsce spotkania dwóch lub trzech osób, niż wszystkich ludzi należących do typowej, kilkunastoosobowej grupy. Miejsce spotkań nie stanowi problemu - TZG moze spotykać w każdym miejscu!
 5. Pomnażanie (2 List do Tymoteusza 2:2). Dużo łatwiej jest rozmnożyć małą, prostą grupę, niż dużą i bardziej kompleksową jednostkę. Być może dlatego Bóg nakazał nam, abyśmy czynili uczniami innych, a nie zakładać małe grupy lub kościoły (Ewangelia Mateusza 28:18-20). Przemieniony uczeń jest podstawową jednostką Królestwa Bożego w danej społeczności.

 

Grupa Transformacji Życia ma do wykonania jedynie trzy zadania:
 1. Grzech jest wyznawany sobie nawzajem w grupie.
  Chrześcijanie potrzebują siebie nawzajem (List do Hebrajczyków 10:24-25). Relacje budowane na zasadzie wzajemnego wspierania się są bardzo mocne. Pierwszą rzeczą dokonywaną na spotkaniu grupy jest zadanie pytań dotyczących naszego charakteru (lista pytań znajduje się na dołączonej karcie). Spotkanie należy zacząć od podanych pytań; w ten sposób właściwie zagospodarujemy czas i nie będziemy go tracić na rozmowę na inne tematy. Wyznanie grzechu na początku pomoże również w uświęceniu reszty spotkania. Pytania są bardzo proste; każda osoba odpowiada kolejno na to samo pytanie. GTŻ musi być bezpiecznym miejscem, aby każda z osób bez obaw mogła się szczerze wypowiedzieć. Wyznanie grzechu przygotuje glebę ludzkiego serca na przyjęcie czytanego Bożego Słowa.

 

 1. Boże Słowo jest czytane wielokrotnie – w kontekście i we wspólnocie.
  Mocą całego systemu GTŻ jest działanie Bożego Słowa w życiu człowieka. Jezus wyraźnie stwierdził, że Boże Słowo jest ziarnem nowego życia ( Ewangelia Łukasza 8:11,15). Oczekiwanie, że życie człowieka zostanie zmienione, a on będzie wydawać owoc bez zasiania ziarna, jest naiwne i zakończy się rozczarowaniem. Każda grupa decyduje, którą księgę Pisma Świętego będzie czytała w ciągu tygodnia. Główny cel to „nabranie apetytu” na bogactwo Słowa Bożego; zaleca się więc wybranie większego fragmentu Pisma. W ciągu tygodnia należy przeczytać od 25 do 30 rozdziałów. Przykładowo: jeśli grupa wybierze krótszą księgę, np. Księgę Jonasza lub List do Efezjan, każda osoba powinna przeczytać ją pięć razy w ciągu tygodnia. Średniej wielkości Księga jak np. List do Rzymian lub 1 List do Koryntian, powinna zostać przeczytana dwukrotnie w ciągu tygodnia. Długie księgi – Dzieje Apostolskie lub Księga Przysłów – jeden raz w przeciągu tygodnia. W czasie spotkania grupy członkowie zadają sobie pytanie, czy przeczytali wyznaczone fragmenty Biblii. Jeśli jedna z osób nie dokończyła czytania, cała grupa powtarza czytanie tego samego fragmentu w ciągu następnego tygodnia. Nie ma w tym nic złego. Kilkakrotne czytanie całych ksiąg w kontekście i we wspólnocie przyniesie bogate i wspaniałe rezultaty. W tym celu właśnie, warto postawić członków grupy przed wyzwaniem przeczytania dużych fragmentów Bożego Słowa, tak by zadanie było trudne do zrealizowania w ciągu tygodnia. Przeczytanie trzydziestu rozdziałów Pisma Świętego zabiera typowej grupie około czterech tygodni. Kiedy wszyscy członkowie grupy przeczytają wybrany fragment, należy wybrać do czytania następną księgę. Czytane fragmenty może wybierać cała grupa lub kolejne osoby na zmianę.

 

 1. Specyficzna i regularna modlitwa o dusze.

Karta GTŻ (po prawej) służąca jako zakładka do Biblii, posiada wydrukowane po jednej stronie pytania dotyczące charakteru, a po drugiej punkty do strategicznej modlitwy. Punkty te przypominają o modlitwie za każdą osobę zapisaną na zakładce. Każdy z członków grupy wybiera imiona dwóch lub trzech ludzi, potrzebujących Jezusa, których Bóg położył im na sercu. Osoby te zostają zapisane na zakładkach wszystkich członków grupy, tak aby cała grupa mogła się modlić równocześnie o te same osoby. Najlepszy sposób to wybranie z listy jednego imienia i modlenie się o tę osobę danego dnia. Na zakładce znajduje się również przewodnik do strategicznej modlitwy. Ludzie, o których się modlimy, kiedy zaczynają szukać Jezusa, stają się doskonałymi kandydatami do następnej GTŻ. W ten sposób pomnażanie grup odbywa się w sposób naturalny i spontaniczny, a efekty przynoszą całej grupie ogromną radość.

 

   PYTANIA DOTYCZĄCE CHARAKTERU

Pytania te należy zadawać sobie nawzajem w czasie cotygodniowych spotkań odpowiedzialności (Księga przysłów 27:17). Mają one na celu zachęcić do wyznania grzechów i pobudzić rozmowę na temat charakterów. Zadawanie pytań powinno odbywać się w bezpiecznym środowisku, w którym ceni się takie wartości jak łaska, uczciwość, poufność i wrażliwość.

 1. Czy w minionym tygodniu, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, byłeś najlepszym świadectwem , zarówno w swoich słowach , jak i czynach?
 2. Czy miałeś w tym tygodniu do czynienia z materiałami o tematyce seksualnej lub pożądliwe myśli o podtekstach seksualnych w stosunku innych osób? Czy wykazałeś się mądrością w zarządzaniu finansami? Czy pożądałeś czegoś, co nie należy do Ciebie?
 3. Czy okazywałeś szacunek, zrozumienie i hojność osobom pozostającym z Tobą w bliskich relacjach?
 4. Czy skrzywdziłeś inną osobę swoimi słowami poza jej plecami lub bezpośrednio?
 5. Czy uległeś uzależniającemu zachowaniu w tym tygodniu?
 6. Czy czujesz złość w stosunku do innej osoby?
 7. Czy potajemnie życzyłeś komuś źle?
 8. _____________________________________________________

(wybrane przez Ciebie pytanie dotyczące odpowiedzialności)

 1. Czy dokończyłeś czytanie wyznaczonego fragmentu Pisma Świętego i czy Bóg przemawiał w czasie czytania do ciebie? Co masz zamiar z tym zrobić?
 2. Czy byłeś ze mną zupełnie szczery?

Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.

(Biblia Tysiąclecia, List do Jakuba 5:16).

 

 

 

STRATEGICZNA MODLITWA

Wybierz dwie lub trzy nie zbawione osoby , które Bóg kładzie Ci na sercu. Zapisz imiona wszystkich wymienionych ludzi, tak aby każdy z Was modlił się o te osoby regularnie. Zalecamy, abyś tę kartę wykorzystał jako zakładkę do Biblii. Dzięki temu, za każdym razem, kiedy otworzysz Biblię, ta zakładka przypomni Ci aby modlić się za te nie zbawione dusze.

o   ________________________

o   ________________________

o   ________________________

o   ________________________

o   ________________________

 

1. Panie modlę się, abyś przyciągnął do siebie ____________________ (Ew. Jana 6:22).

2. Modlę się, aby ______________ zaczął Cię szukać (Dzieje Apostolskie 17:27).

3. Modlę się, aby _______________usłyszał Boże Słowo i uwierzył w nie (1 Tes. 2:13).

4. Proszę Cię, Panie, abyś powstrzymał Szatana od ukrywania prawdy przed ________________( 2 Kor. 4:4; 2 Tym 2:25-26).

5. Duchu Święty, proszę Cię, abyś przekonał ____________________o grzechu i o potrzebie odkupienia przez Jezusa ( Ew. Jana 16: 7-14).

6. Proszę Cię, abyś posłał kogoś, kto podzieli się Ewangelią z ______________(Ew. Mateusza 9:37-38).

7. Proszę Cię, abyś dał mi lub ___________okazję, odwagę i właściwe słowa do podzielenia się Ewangelią z __________________(Kol. 4:3-6).

8. Panie, proszę, aby _______________odwrócił się od grzechu i zaczął podążać za Jezusem (Dzieje Apostolskie 17:30-31; 1Tes. 1:9-10).

9. Panie, modlę się, aby ______________ zaufał Tobie całkowicie (Ew. Jana 1:12; 5:24).

Bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nimi do Boga.

(Biblia Tysiąclecia, List do Rzymian 10:1).

 

 

10. Panie, modlę się, aby _____________wyznał Jezusa Chrystusa swoim Panem, wzrastał w wierze i przynosił owoce dla Twojej chwały (Rzymian 10:9-10; Kol. 2:6-7; Ew, Łukasza 8:15).

 

 Grupa Transformacji Życia jako pamflet do druku jest dostępna tutaj: GTŻ.
Zachęcamy do używania. Druk i rozpowszechnianie w niezmienionej formie jest dozwolone.