Czy wchodzimy w czasy sądu nad współczesnymi Amorytami?

Czy wchodzimy w czasy sądu nad współczesnymi Amorytami?

Żydowski Rabin Jonathan Cahn, który jest uczniem Jezusa i prowadzi kościół w New Jersey zaledwie kilka minut od strefy zero, jest autorem książki o tytule Tajemnica Szemity. Książka zwróciła uwagę wielu osób w Ciele Chrystusowym i uczyniła Rabina Cahna duchowym głosem narodu w obecnych czasach. Cahn wierzy, że nasz naród jest obecnie sądzony i że 11 września też był częścią tego sądu, jak i kryzys finansowy z lat 2008-2009. Wierzy, że nadchodzi więcej takich zdarzeń chyba, że Ameryka zawróci ze złej drogi.

Założeniem książki jest to, że w historii i obyczaju żydowskim istniało coś, co nazywa się Rokiem Jubileuszowym. Co 49 lat i co siódmy rok Izraelici mieli wybaczyć długi i dać odpocząć uprawnej ziemi. Słowo Szemita jest najczęściej tłumaczone jako „uwolnienie” lub „umorzenie”. Angielskie słowo umorzenie jest zdefiniowane jako „unieważnienie lub zmniejszenie długu lub kary”.

Szemita w starożytnym Izraelu nie oznaczała głównie uwolnienia ziemi, ale także anulację długu i kredytu nakazane przez Boga i wykonane na ogromną krajową skalę.

Kiedy ludzie nie chcą dobrowolnie zwolnić z długu, Bóg powoduje wymuszone zwolnienie długu poprzez zapaść finansową. Jednak wtedy ludzie tracą swoje aktywa w takiej nieplanowanej czystce, co prowadzi do recesji, depresji, likwidacji biznesów i bankructw.

Znajdujemy wyraz Szemita w Księdze Powtórzonego Prawa 15. 1-2. W tych dwóch wersetach słowo Szemita pojawia się nie mniej niż cztery razy. To jest słowo „darowanie”.

„Pod koniec siódmego roku przeprowadzisz darowanie długów. Na tym będzie polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana.” ( Ks. Pow. Pr. 15.1-2)

Szemita stała się nazwą ostatniego dnia siódmego roku, natomiast dzień 29-ty miesiąca Elul stał się znany jako Dzień Umorzenia. Szemita stała się również nazwą całego Roku Szabatowego. Siódmy rok znany jest jako rok Szemity. Ten rok zaczyna się uwolnieniem ziemi, a kończy Dniem Umorzenia, kiedy i sami ludzie są uwolnieni.

Więc słowo Szemita obejmuje zarówno siódmy rok jak i ostatni dzień tego siódmego roku. Ma to swój powód. Ten ostatni dzień, 29-ty miesiąca Elul, jest swoistym crescendo, punktem kulminacyjnym i złączeniem w jedno - Umorzeniem Roku Umorzenia.

W pewnym sensie wszystko w roku Szemity stopniowo prowadzi do tego ostatniego dnia, gdy wszystko zostaje uwolnione, umorzone i wyczyszczone do zera w jeden dzień - lub konkretniej, w wigilię tego dnia, do końca zachodu słońca.

Rabin Cahn udokumentował, kiedy miało miejsce ostatnie siedem krachów na giełdzie. Przytacza, że każdy z nich miał miejsce w roku Szemity: w siódmym roku siedmioletniego cyklu.

Krach finansowy w latach 2007-2008 miał miejsce w roku Szemity. 2015 rok jest siódmym rokiem siedmioletniego okresu Szemity.

Ostatnim dniem roku Szemity będzie niedziela, 13 września 2015, która jest również 29 dniem Elul, ostatnim dniem siódmego roku Szemity. Ostatni dzień, kiedy będą otwarte rynki przypada na 11 września 2015, dwa dni przed 29-tym Elul. Największe krachy giełdowe zdarzyły się w 29-ty dzień Elul, ostatni dzień roku Szemity.

Rozważmy następującą listę, ułożoną według lat Szemity, zdarzeń oraz procentów, o jakie spadły notowania na giełdzie:

1901-1902, Kryzys Północnego Pacyfiku, 46 procent

1916-1917, 1 Wojna Światowa, 40 procent

1930-1932, Wielki Kryzys, 86 procent

1937-1938, Wielki Kryzys, 50 procent

1973-1974, Kryzys Naftowy, 45 procent

2000-2001, atak 11 września, notowania dot-com upadają o 37 procent

2007-2008, Kryzys Kredytów Hipotecznych, 50 procent

Obecnie: 2015 Rok Szemity - 13 września, 29-ty Elul, ostatni dzień roku Szemity


Nieprawość Amorytów

Pod wieloma względami widzę obecny kryzys jako okres wejścia w dojrzałość sądu Bożego nad mamoną i chciwością społeczeństw na całym świecie. Podobnie jak wtedy, kiedy Bóg sprawił, że lud Izraela został uwolniony, aby następnie udać się do ziemi obiecanej by osądzić Amorytów. Nieprawość Amorytów dojrzała i Bóg sądził ich poprzez naród Izraelski. Czy jest możliwe, że wchodzimy obecnie we współczesną wersję sądu nad Amorytami na świecie, kiedy Bóg ponownie osiągnie dwa cele – osądzi i jednocześnie przyniesie tak potrzebne duchowe przebudzenie? Księga Rodzaju 15 opisuje sąd nad Amorytami, gdy Bóg powiedział Abrahamowi, że jego potomstwo uda się na zesłane do Egiptu na 400 lat, a następnie wyjdzie, z Bożą pomocą, i posiądzie ziemię.

Czy doszliśmy do tego punktu w historii świata, kiedy Bóg mówi „Już dość” i osądzi teraz finansowe układy tego świata podobnie jak 400-letni czas Amorytów? Nie jestem prorokiem, ale na pewno widzimy wstrząsy na całym świecie. Wyrok na Amorytach przyniesiony wraz z ludem Bożym, który bierze ziemię. Niezależnie od tego, czy jest to prawda, wierzę, że zapoczątkowuje czas, kiedy Kościół może mieć największy wpływ na kulturę, jeśli tylko będziemy w tym okresie mocno trzymać się Boga. Kościół dużo się modlił w ciągu ostatniej dekady prosząc Boga o przebudzenie.

Bóg mówi, że wstrząśnie fundamentami

Bóg powiedział w Liście do Hebrajczyków 12: „Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym.”(Hebr. 12:.25-29).

Inaczej niż w innych narodach, istnieje Boże wezwanie do Ameryki. Narodziny tego narodu były duchowe. Bóg nie pozwoli Swoim dzieciom i Swojemu narodowi wędrować bez nagany za grzechy, tak jak uczyniłby to każdy dobry ojciec. Jeśli nie zostaniemy wstrząśnięci, to nie ma dla nas nadziei. Jest to jedyny sposób na duchowe przebudzenie.

Jezus powróci po dojrzałą Pannę Młodą

Zanim Jezus powróci, możemy spodziewać się wstrząsów. Duchowa dojrzałość rzadko przychodzi poprzez dobrobyt i łatwe życie. Widzimy w liście do Efezjan, gdy Paweł mówi nam, że Jezus powróci do dojrzałej panny młodej, a nie panny młodej, która jest niedojrzała - czyli tu, gdzie obecnie znajduje się Kościół.

„Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.” (Ef. 5.25-27).

Jeremiasz Lanphier - 1857

Bóg posłużył się biznesmenem na Wall Street, aby rozpocząć jedno z największych przebudzeni wszechczasów w 1857 roku. To był 40-letni nieżonaty mężczyzna, który został wysłany przez swój kościół na ulicę Fulton, jedną przecznicę od Strefy Zero, aby zapoczątkować grupę modlitewną. Na tym pierwszym spotkaniu było tylko 6 osób. Ale w przeciągu 6 miesięcy już 30.000 osób spotykało się na modlitwę, a do Chrystusa przyszło ponad 2 miliony osób w Ameryce i za granicą. Było to jedno z naszych największych wielkich przebudzeń jako narodu. Rozpoczęło się od kryzysu finansowego. 11 września nie spowodował upamiętania się naszego narodu, dlatego też nigdy nie zobaczyliśmy przebudzenia z obecnego kryzysu. Czy teraz wreszcie się ukorzymy?

Jak się przygotować

Jak przygotował się Józef do czasów głodu? Jak wierzący może wykorzystać ten czas? Jeśli będziemy przygotowani, to może to być największy transfer bogactw jaki kiedykolwiek widzieliśmy w naszym życiu, lub może to być czas zniszczenia, jeśli się nie przygotujesz. Kliknij, aby zobaczyć, jak przygotować się do roku Szemity.

Os Hillman jest prezesem Liderów Rynku i autorem Zmień Agenta oraz codziennych rozważań DBJP - Dziś Bóg Jest Pierwszy.

Tłumaczenie: Marta Wirska
Link do oryginalnego artykułu:http://www.charismanews.com/opinion/50980-are-we-entering-a-modern-day-amorite-judgment